Poradnik 304mar

Generalne wykonawstwo budowlane to usługa, która obejmuje kompleksowe zarządzanie i realizację projektów budowlanych. Generalny wykonawca realizuje budowę od etapu projektu, aż po wykończenie do określonego stanu i z założenia minimalizuje lub zapewnia niezbędne dla bezpiecznego i komfortowego procesu budowlanego know-how. Dzięki temu inwestor może powierzyć wykonanie robót budowlanych specjalistom i skupić swoje siły na pozostałych czynnościach związanych z prowadzeniem inwestycji (tj. pozyskanie finansowania, marketing i sprzedaż). 

W tym artykule przyjrzymy się procesowi, korzyściom i wyzwaniom związanym z generalnym wykonawstwem budowlanym. Zapraszamy do lektury!

Czym jest generalne wykonawstwo budowlane?

Generalne wykonawstwo to kompleksowa usługa, która obejmuje zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych. W ramach generalnego wykonawstwa inwestycji firma budowlana odpowiada za całość prac związanych z danym projektem, począwszy od przygotowania dokumentacji, przejścia złożonego procedowania administracyjnego, projektowanie i aż po oddanie gotowego obiektu. W przypadku generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych zakres prac obejmuje również koordynację podwykonawców oraz dostawców materiałów budowlanych.

Fot.1: Osiedle Domy Przyszłości w Libertowie, którego generalnym wykonawcą jest HausWerk.

Definicja i formuła generalnego wykonawstwa

Formuła generalnego wykonawstwa polega na powierzeniu jednemu podmiotowi – generalnemu wykonawcy – odpowiedzialności za realizację całego projektu budowlanego zarówno w aspekcie specyfikacji technologicznych, jak i prawnych. W praktyce oznacza to, że generalny wykonawca jest zobowiązany do generalnej realizacji inwestycji, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Dzięki temu inwestor może skupić się na swoich głównych zadaniach, a całość prac budowlanych pozostaje w rękach doświadczonego wykonawcy.

Rola i kompetencje generalnego wykonawcy

Generalny wykonawca na przykładzie HausWerk pełni kluczową rolę w procesie realizacji inwestycji budowlanej. Jego głównym zadaniem jest koordynacja wszystkich prac związanych z projektem, zarówno na etapie projektowania, jak i zakupu materiałów niezbędnych do prefabrykacji przegród budynku i jego montaż. Kompetencje generalnego wykonawcy obejmują m.in. przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie prefabrykatów, zarządzanie placem budowy, koordynację podwykonawców oraz kontrolę jakości i terminowości prac. Warto zwrócić uwagę na znaczenie doświadczonego generalnego wykonawcy, który dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom jest w stanie sprawnie i efektywnie zrealizować nawet najbardziej skomplikowane projekty budowlane, gdzie w przykładzie naszej technologii może zająć to zaledwie 3 miesiące. Wybór właśnie takiej firmy jest wyjątkowo ważny, gdy inwestor decyduje się na nowoczesne i energooszczędne budownictwo modułowe. Oferuje ono ogrom zalet i wyjątkowych dla zastosowanych materiałów cech, jednak ze względu na wysoki stopień zaawansowania technologicznego w produkcji niezbędne jest odpowiednie zaplecze techniczne (maszyny i narzędzia), uprawnienia techniczne i certyfikaty oraz doświadczenie podmiotu, któremu takową inwestycję się powierza.

producent domów prefabrykowanych

Fot.2: Hala produkcyjna HausWerk w podkrakowskich Czatkowicach Dolnych.

Proces prowadzenia generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych

Prowadzenie generalnego wykonawstwa to kompleksowy proces, który obejmuje wiele etapów. Poniżej omówimy poszczególne etapy procesu budowy w ramach generalnego wykonawstwa na przykładzie rekomendowanego producenta domów modułowych — HausWerk.

Zarządzanie procesem: od dokumentacji projektowej do zabezpieczenia terenu budowy

Zarządzanie procesem w ramach generalnego wykonawstwa obejmuje kilka kluczowych aspektów. Pierwszym z nich jest przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej przy współpracy z naszymi specjalistami i architektami, która stanowi podstawę do uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Dokumentacja ta powinna być kompleksowa i zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące planowanej inwestycji. Będzie ona również bazą do sporządzenia wyceny całej realizacji i zawarcia umowy o generalne wykonawstwo w jej dalszych etapach.

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie terenu budowy i rozpoczęcie prac gruntowych. Obejmuje to m.in. ogrodzenie terenu, zabezpieczenie dostępu do placu budowy, doprowadzenie niezbędnych źródeł energii oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla ekipy budowlanej. Zabezpieczenie terenu jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia inwestora.

Harmonogram prac i koordynacja zadań

Ważnym elementem prowadzenia generalnego wykonawstwa jest opracowanie harmonogramu prac oraz koordynacja prac, za którą w HausWerk odpowiedzialny jest jeden przypisany do danego inwestora kierownik budowy. Harmonogram powinien uwzględniać wszystkie etapy realizacji inwestycji, od prac projektowych, aż po oddanie obiektu w określonym stanie wykończenia. Dobrze zaplanowany harmonogram pozwala na efektywne wykorzystanie czasu i zasobów, a także minimalizuje ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów. W dodatku dzięki stałej opiece koordynatora projektu nasi inwestorzy mają komfort pozwalający na zminimalizowanie swojego zaangażowania i skupienie się jedynie na kluczowych kwestiach w całym procesie.

Fot.3: Schemat zadań, za które odpowiedzialny jest koordynator HausWerk.

Prace projektowe i wykonanie prefabrykatu

Prace projektowe obejmują opracowanie projektu budowlanego od podstaw lub na bazie wybranego przez inwestora projektu budynku, który stanowi podstawę do realizacji inwestycji. W ramach prac projektowych generalny wykonawca współpracuje z architektami, inżynierami oraz specjalistami z zakresu produkcji konstrukcji modułowych, aby stworzyć projekt spełniający wymagania inwestora, restrykcyjne wymagania jakości producenta oraz obowiązujące przepisy.

Fot.4: Projektowanie to kluczowy etap w realizacji całego projektu. 

Po zatwierdzeniu projektu generalny wykonawca przystępuje do wykonania projektu produkcyjnego, niezbędnego do procesu prefabrykacji, a następnie prac budowlanych. Obejmuje to m.in. roboty ziemne, instalacyjne oraz fundamentowe. W ich trakcie generalny wykonawca koordynuje pracę podwykonawców oraz dostawców materiałów, dbając o terminowość i jakość wykonania prac.

Czas realizacji

Czas realizacji inwestycji zależy od wielu czynników, takich jak skala projektu, możliwości finansowania po stronie inwestora, czy też ilości zmian wprowadzanych w czasie projektowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii HausWerk inwestor otrzymuje jednak gwarancje wyjątkowo szybkiego prowadzenia realizacji, zwłaszcza względem tradycyjnych metod budowy. Na bazie wielu doświadczeń można określić, że w zależności od wielkości inwestycji jej realizacja może potrwać nawet kilka miesięcy od rozpoczęcia prac do odbioru kluczy.

Kosztorys budowlany: jak jest tworzony?

Kosztorys budowlany to szczegółowy wykaz wszystkich kosztów związanych z realizacją inwestycji. Jest on niezbędny do właściwego planowania finansów i stanowi dokument wiążący generalnego wykonawcę do realizacji projektu, a inwestora do przekazania odpowiedniego finansowania. Proces tworzenia kosztorysu budowlanego obejmuje kilka etapów:

 1. Analiza dokumentacji projektowej – na podstawie projektu budowlanego i oczekiwanego zakresu prac, generalny wykonawca określa ilość wykorzystanego prefabrykatu i przybliżony czas realizacji,
 2. Wycena robót – generalny wykonawca dokonuje wyceny poszczególnych robót, uwzględniając koszty materiałów, usług podwykonawców i ogół prac wraz z wykończeniem do oczekiwanego stanu,
 3. Decyzja inwestycyjna – inwestor na bazie zgromadzonych informacji i odbytych negocjacji cenowych zobowiązuje się do rozpoczęcia współpracy i zawiera umowę przedwstępną.

Warto zaznaczyć, że kosztorys budowlany może być modyfikowany w trakcie realizacji inwestycji, np. w przypadku zmian w projekcie czy nieprzewidzianych problemów technicznych wynikających z modyfikacji oczekiwań klienta. Wszystkie modyfikacje są jednak klarownie przedstawiane przez specjalistów zajmujących się prowadzeniem projektu i poddane wcześniej akceptacji klienta.

Zrozumienie umowy wykonawcy i procesu budowy

Umowa na budowę z generalnym wykonawcą jest kluczowym dokumentem regulującym współpracę między inwestorem a wykonawcą. W umowie określone są m.in. zakres prac, terminy realizacji, warunki płatności oraz odpowiedzialność stron. Zrozumienie i respektowanie szczegółów umowy na budowę oraz finansów pozwala na właściwe zarządzanie inwestycją, sprawny oraz komfortowy proces. Ważnym elementem umowy są warunki płatności. Generalny wykonawca może otrzymywać wynagrodzenie w formie wpłat częściowych rat lub jednorazowej opłaty za całość realizacji inwestycji. Wybór odpowiedniej formy wynagrodzenia zależy od specyfiki inwestycji oraz preferencji inwestora i wykonawcy.

Zalety korzystania z generalnego wykonawstwa budowlanego

Decyzja o zatrudnieniu generalnego wykonawcy budowlanego wiąże się z szeregiem zalet. W tej części artykułu omówimy zalety korzystania z takiego rozwiązania oraz potencjalne wyzwania związane z tym procesem.

Zalety generalnego wykonawstwa: Dlaczego warto zatrudnić generalnego wykonawcę?

Zatrudnienie generalnego wykonawcy przynosi wiele korzyści, które mogą przekonać inwestora do skorzystania z tego rozwiązania. Oto niektóre z nich:

 • Kompleksowe zarządzanie projektem – generalny wykonawca koordynuje wszystkie prace związane z realizacją inwestycji, od projektu po odbiór budynku, co pozwala inwestorowi skupić się na innych aspektach inwestycji.
 • Bezpieczeństwo finansowe – dzięki oferowanemu generalnemu wykonawstwu zwłaszcza w technologii prefabrykacji w systemie ciężkiego szkieletu niemieckiego, inwestor ma pewność, że koszty realizacji inwestycji są znane i kontrolowane, co minimalizuje ryzyko nieprzewidzianych wydatków.
 • Terminowość – generalny wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie prac, co pozwala inwestorowi uniknąć opóźnień i dodatkowych kosztów związanych z przedłużającym się procesem budowy. Technologia HausWerk gwarantuje ogromne przewagi w czasie realizacji, dzięki czemu realny zwrot z inwestycji staje się szybszy nawet o kilka lat!
 • Jakość wykonania – HausWerk to uznana marka, która posiada zespół doświadczonych specjalistów oraz dba o najwyższą jakość wykorzystywanych materiałów, maszyn i procesów, co przekłada się na detaliczną dbałość wykonania inwestycji. Popiera to m.in. 30-letnia gwarancja na wszystkie elementy konstrukcji budynków.

Wybór odpowiedniego generalnego wykonawcy budowlanego

Proces wybór wykonawcy jest kluczowy dla sukcesu inwestycji budowlanej. Wybranie odpowiedniego generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych może mieć kluczowe znaczenie dla terminowej realizacji projektu, wysokiej jakości wykonania oraz zminimalizowania ryzyka nieprzewidzianych problemów. W tej części artykułu omówimy, jak wybrać odpowiedniego wykonawcę oraz jakie kryteria warto wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji.

Kryteria wyboru doświadczonego generalnego wykonawcy

Wybierając firmę budowlaną, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kryteriów, które mogą wpłynąć na sukces inwestycji:

 • Doświadczenie – sprawdzenie czy firma posiada doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, które mogą pomóc w ocenie jej kompetencji oraz zdolności do sprostania wymaganiom projektu.
 • Referencje – opinie innych inwestorów, którzy współpracowali z danym wykonawcą, mogą być cennym źródłem informacji na temat jakości pracy, terminowości oraz komunikacji.
 • Gwarancja jakości – warto sprawdzić, czy firma dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym zespołem specjalistów, parkiem maszynowym i know-how, które jest odpowiednie do realizacji inwestycji.

Chcąc poznać bliżej HausWerk w zakresie powyższych kwestii, zachęcamy do zapoznania się z profilem firmy i naszym portfolio tutaj — Dla Biznesu – Domy Prefabrykowane HausWerk

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologii prefabrykacji drewnianej? Sprawdź więcej artykułów na ten temat:

 1. Zalety domów drewnianych, których nie znasz! – Dlaczego warto postawić na dom modułowy? – Domy Prefabrykowane HausWerk
 2. Innowacyjne rozwiązania w budownictwie — HausWerk opatentował pionierskie rozwiązanie! – Domy Prefabrykowane HausWerk
 3. Jak pozyskać finansowanie budowy domu? Dofinansowania, ulgi, nowoczesna technologia budowy, bezpieczny kredyt 2% i wiele innych skutecznych rozwiązań! – Domy Prefabrykowane HausWerk
 4. Inwestycje deweloperskie, budynki kubaturowe i użyteczności publicznej — drewniane budynki energooszczędne podbijają rynek! – Domy Prefabrykowane HausWerk
Tags:
Scroll to top